Moja korpa: Ukupno artikala: (0) Ukupna cijena: ( 0,00 ) Pregledaj korpu

Moja korpa

Ukupno artikala: (0)
Ukupna cijena: 0,00
Pregledaj korpu

Newsletter prijava

Brzi kontakti

Kontakti

ATHOS d.o.o.

Selačka 1

10000 Zagreb


Hrvatska-EU

Telefon: +385 91 218 97 91
Tel/Fax: +385 1 3861-909

 

 

email: info@athos.eu.com

Pravila i uslovi poslovanja

Uslovi korišćenja

Obavještenje o zaštiti autorskih prava
Zaštita autorskih prava 2010. Athos parfemi. Sva prava zadržana.

 

Opšte odricanje od odgovornosti

Ovu lokaciju pruža Athos kao uslugu koja je podložna uslovima i ograničenjima koja su dolje navedena. Vaše korišćenje ove web-lokacije podrazumijeva vaše prihvaćanje i razumijevanje ovih uslova i ograničenja. Ako se sa njima ne slažete, molimo vas da ne koristite ovu web-lokaciju.

Athos je zaštitni znak kompanije Athos. Ovaj znak se ne smije kopirati ili koristiti bez naše pismene dozvole. Druge oznake koje se pojavljuju na ovoj web-lokaciji vlasništvo su Atho-s ili njihovih odnosnih vlasnika koji mogu zahtijevati dozvolu za njihovo korišćenje.

Pažnja!!!

Imena poznatih proizvoda(brendova)iz parfimerija ovdje su prikazana samo poredjenja  radi.Nazivi i proizvodi(brendovi) pripadaju vlasnicima istih,MI NISMO DISTRIBUTERI TIH BRENDOVA.Naši parfemi navedeni su pod određenim brojem prikazanim na ambalaži ,proizvedeni su kombinacijom mirisa gornjih,srednjih i visokih nota koje ujedno koriste i fabrike "poznatih robnih marki"prisutnih na tržištu.

Možete preuzimati po jednu kopiju stranica ili drugih materijala koji se mogu naći na ovoj lokaciji na jedan računar za vašu ličnu, nekomercijalnu, internu upotrebu, pod uslovom da ne modifikujete ove stavke na bilo koji način, ne uključujete ih u drugi rad te ne mijenjate ili uklanjate obavještenje o autorskom pravu ili oznaku vlasništva. Ovo je obavještenje o licenci i ne predstavlja prijenos vlasništva. Ova licenca se ne smije prenositi i može se prekinuti ili povući u bilo koje vrijeme po našem nahođenju. Zadržavamo pravo da ograničimo uokvirivanje ove lokacije i vi pristajete na trenutni prekid uokvirivanja čitave ili samo jednog dijela ove lokacije nakon prijema pismenog zahtijeva od Athosa.

Athos nema kontrole nad informacijama, stranicama, drugim materijalima i softverom na lokacijama koje su povezane s ovom lokacijom ili od nje. Hiperveza na ili sa ove lokacije ne znači da odobravamo ili podržavamo lokaciju s hipervezom ili zauzimamo bilo kakav stav u vezi sa tačnošću, kvalitetom, sigurnošćui ili pogodnošću bilo kakvih informacija, stranica, materijala ili softvera koji se tamo može naći. Ni u kom slučaju Athos neće biti odgovoran za vaše korišćenje vezane lokacije. Zadržavamo sva prava u vezi sa ograničenjem hiperveza na ovu lokaciju do maksimalne mjere koju dozvoljava zakon i vi se slažete da trenutno uklonite i eliminišete bilo koju hipervezu na ovu lokaciju po prijemu pismenog zahtjeva od kompanije Athos.

Informacije, stranice i drugi materijali koji su na raspolaganju na ovoj web-lokaciji ili koji se mogu preuzimati s ove lokacije, pružaju se "takvi kakvi jesu" i bez garancija bilo koje vrste. Athos ne garantuje za tačnost, prikladnost ili potpunost takvih informacija, stranica ili materijala i izričito se odriče odgovornosti za greške i propuste u njima. Vaše korišćenje ove lokacije je na vaš sopstveni rizik i vi snosite odgovornost kako biste se osigurali od toga da su ove stranice oslobođene od virusa, crva, Trojanskih konja, vremenskih bombi ili drugih stavki destruktivne prirode. Ova lokacija ne mora biti kompatibilna s web-pretraživačem ili drugim softverom kog koristite. Nema garancija da će ova lokacija biti raspoloživa na trajnoj ili stalnoj osnovi i raspoloživost ove lokacije može biti podložna razmacima prekida ili lošeg rada te se može u bilo koje vrijeme ukinuti.

Ova lokacija može sadržavati zastarjele ili netačne informacije, a informacije se mogu promijeniti ili ažurirati bez prethodne najave. Athos se ne obavezuje i naročito se odriče bilo kakve dužnosti, ažuriranja ili ispravke takvih informacija. Athos ne prihvata odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu do koje dolazi uslijed nenamjernih grešaka ili propusta koji se pojavljuju na ovoj web-lokaciji, te svaki posjetitelj koji koristi informacije koje se pojavljuju na ovoj web-lokaciji čini to na sopstveni rizik.

ATHOS CG d.o.o. SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA U ODNOSU NA OVU LOKACIJU, BILO DIREKTNIH ILI INDIREKTNIH, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAVAJUĆI SE NA GARANCIJE, POGODNOSTI ZA PRODAJU I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ATHOSD.O.O. NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE KOJE PROIZLAZE IZ ILI U VEZI SA VAŠIM KORIŠĆENJEM OVE LOKACIJE ILI BILO KOJE LOKACIJE KOJA JE S NJOM POVEZANA HIPERVEZAMA, ČAK I AKO JE Athos OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. ZAKON KOJI SE PRIMJENJUJE NE MORA DOZVOLJAVATI GORNJE IZUZETKE, TE SE SAV SADRŽAJ ILI SAMO DEO GORNJEG ODLOMKA NE MORA ODNOSITI NA VAS.

Sva prava koja se ovdje izričito ne daju, zadržana su.

Određene izjave koje su uključene u ovu web-lokaciju, uključujući bez ograničenja one koje se odnose na : (I) uvođenje novih proizvoda; (II) našu buduću finansijsku performansu; (III) učinak političkih i/ili ekonomskih prilika, promjena valute i konkurencije na prodaju; (IV) aktivnosti restrukturiranja, troškove restrukturiranja, tempiranje plaćanja i godišnje uštede i drugih dobrobiti od takvih aktivnosti; (V) tokove novca od operacija, raspoloživost gotovine i raspoloživost zajma u okviru našeg plana kreditiranja i dostatnost takvih fondova za ispunjavanje naših potreba za gotovinom; (VI) korišćenje sredstava uključujući za kapitalne troškove (i naše procjene količine takvih troškova) i troškovi restrukturiranja (i naše procjene iznosa takvih troškova); (VII) raspoloživost sirovih materijala i proizvoda, uključujući one koje će dozvoliti naši pogoni i ugovorni aranžmani s trećim dobavljačima pružiće dovoljan kapacitet za naše tekuće i očekivane kapacitete proizvodnje; te (VIII) pitanja u vezi sa instrumentima koji su osjetljivi na rizik tržišta sadrže neke izjave u vezi sa planiranjem budućnosti u pogledu djelovanja Athos, ekonomske performanse i finansijskih uslova i njihovih planova i očekivanja.

Bez ograničavanja prethodno spomenutog, izjave koje sadrže riječi “vjeruje”, “očekuje”, “procjenjuje”, “projekti”, “prognoza”, “može”, “hoće”, “treba”, “traži”, “planira”, “zakazano da”, “predviđa” ili “namjerava” i slični termini takođe su izjave o planiranju unaprijed. Izjave o planiranju unaprijed odražavaju, među ostalim, planove i ciljeve menadžmenta za budući rad, sadašnje stavove u odnosu na buduće događaje i buduću ekonomsku performansu i projekciju različitih finansijskih stavki. Ove izjave o planiranju unaprijed mogu uključivati poznate i nepoznate rizike, neizvjesnosti i druge faktore koji mogu uzrokovati to da se stvarni rezultati materijalno razlikuju od onih koje impliciraju takve izjave o budućnosti. Faktori koji mogu uzrokovati to da se stvarni rezultati razlikuju uključuju, između ostalih faktora, (a) promjene u konomskim i tržišnim uslovima; (b) teškoće ili kašnjenja u razvoju i uvođenju novih proizvoda ili nedovoljno prihvatanje nove ponude proizvoda od strane kupaca ; (c) promjene u preferenciji potrošača, uključujući smanjenu potražnju potrošača za našom kozmetikom i drugim trenutnim proizvodima; (d) utjecaj i promjene u političkim i /ili ekonomskimuslovima, uključujući inflaciju i monetarne uslove, te u trgovini, monetarnim, fiskalnim i poreznim politikama na međunarodnom tržištu; (e) aktivnosti konkurencije, uključujući poslovne kombinacije, nove ponude proizvoda, promotivno trošenje, marketing i promotivne uspjehe, uključujući porast udjela na tržištu; (f) neočekivane troškove ili poteškoće, kašnjenja ili neočekivane troškove koji su povezani s našim strateškim planom; (g) teškoće, kašnjenja ili neočekivane troškove ili uštede koje su manje od očekivanih i druge pogodnosti koje rezultiraju od naših aktivnosti restrukturiranja; (h) dotok gotovine koji je manji od očekivanog od djelovanja ili neraspoloživosti sredstava u okviru našeg sistema kreditiranja; (i) operativni troškovi koji su veći od očekivanih, troškovi radnog kapitala, kapitalni troškovi, restrukturiranje troškova ili plaćanje rate kredita; (j) teškoće ili kašnjenja pri nabavci sirovina za proizvode; i (k) kamatne stope ili promjene iznosa valutnih kurseva koje utječu na naš rad i na naše finansijske instrumente koji su osjetljivi na kretanja tržišta.

Slažem se da sam nezavisan član Athos Team-a i da nisam u radnom odnosu s ATHOS CG d.o.o.. Ako odlučim da prodajem proizvode Athos, to ću učiniti kao nezavisan član i voditi posao u svoje ime, trošak i rizik, te biti odgovoran za prijavu i plaćanje svih poreza i davanja koji su vezani uz posao, a određeni su važećim zakonima Crne Gore. Slažem se da se mjesečni obračun i isplata ostvarene provizije vrši prema pravilima Athos Team-a i da svi iznosi plativi od strane ATHOS CG d.o.o.uključuju sve poreze i davanja koja jesu ili mogu postati obavezna za obje strane prema zakonima Hrvatske.

Newsletter prijava

Moja korpa

Ukupno artikala: (0)
Ukupna cijena: 0,00
Pregledaj korpu

Brzi kontakti

Kontakti

ATHOS d.o.o.

Selačka 1

10000 Zagreb


Hrvatska-EU

Telefon: +385 91 218 97 91
Tel/Fax: +385 1 3861-909

 

 

email: info@athos.eu.com